PASSION FOR WOOD

KONSTRUKTIONSHOLZ KIEFER KDI GEHOBELT


SCHNITTHOLZ

Bretter, Laten, Bohlen für Bau und Heimwerker, Kesseldruckimprägniert Klasse 3 oder Klasse 4.

TSZ-01
TSZ-02
TSZ-03
TSZ-04